Vedtægter

Vedtægter for Brønderslev Amatør Scene

§1

Stk. 1

Foreningens navn er Brønderslev Amatør Scene, Brønderslev  kommune.

Stk. 2

Foreningen er stiftet den 6/11 1986, og er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke (forkortet DATS) gennem Vendsyssel-kredsen.

§2

Stk. 1

Foreningens formål er at danne ramme om et aktivt arbejde med lødig underholdning, og med dette som grundlag, at udøve teater-, film- og musikvirksomhed på amatørbasis, og derigennem muliggøre kunstnerisk og kulturel fornyelse.

 §3

Stk. 1

Som medlemmer kan optages alle, enkeltpersoner eller foreninger, der vil virke for foreningens formål enten som aktiv eller passiv.

Stk. 2

Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside.

 Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

Stk. 3

Eksklusion af et medlem kan indstilles af bestyrelsen, såfremt den skønner, at vedkommende modarbejder foreningens formål.
Bestyrelsens afgørelse skal uden opsættende virkning forelægges den førstkommende generalforsamling, hvor vedtagelsen kræver 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 §4

Stk. 1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i marts måned.

Stk. 2

Indkaldelse sker med 14 dages varsel, og den skal mindst indeholde flg. dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for det indeværende år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
  8. Eventuelt.
Stk. 3

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.

Stk. 4

Afstemning foregår ved håndsoprækning.
Såfremt blot 1 medlem begærer skriftlig afstemning skal dette foretages.
Ved personvalg skal dette dog altid foretages skriftligt.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtagen §3 stk. 3, §4 stk 9, §8 og §9 stk. 1.

Stk. 5

Stemmeret har kun fremmødte, aktive medlemmer som på dagen for generalforsamlingen er fyldt 18 år, som ikke er i restance med kontingent og som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder.
For medlemmer under 18 år kan stemmer afgives af en lovlig værge, dog ikke hvad angår §4, stk. 9.
Foreninger kan afgive 1 stemme ved en fremmødt repræsentant.
Valgbarhed har kun aktive medlemmer, som på dagen for generalformsamlingen er fyldt 18 år, som ikke er i restance med kontingent, som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder og som møder frem på generalforsamlingen eller har afgivet fuldmagt.

Stk. 6

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

Stk. 7

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 1/3 af medlemmerne giver en motiveret, skriftlig begæring herom.
Den skriftlige indkaldelse skal indeholde motiveringen og fremsendes med ordinært varsel.

Stk. 8

Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

Stk. 9

Bestyrelsen kan ikke optage lån uden generalforsamlingens godkendelse med 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 §5

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, idet der skiftevis afgår 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer (første gang ved lodtrækning).
Valgperioden er for alle øvrige hverv 1 år.

Stk. 3

Bestyrelsen varetager foreningens administrative arbejde, samt repræsenterer den ved DATS-kredsens årlige generalforsamling – evt. ved stedfortrædere.
Formanden foranlediger bestyrelsesmøder og generalforsamlingen indkaldt og aflægger overfor sidstnævnte beretning om foreningens virke.
Formanden organiserer endvidere samarbejde med eventuelle udvalg, og formidler foreningens kontakter udadtil. Aftaler vedr. sådanne kontakter er kun bindende med formandens underskrift, i hans/hendes fravær dog næstformanden og et bestyrelsesmedlems underskrift tilsammen.
Kassereren har ansvaret for foreningens regnskab (som løber fra 1. januar til 31. december), forestår ind- og udbetalinger, sørger for regnskabets rettidige revision og forelægger det i godkendt stand for generalforsamlingen.
Et bestyrelsesmedlem gennemgår kassebilagene hvert kvartal og godkender dem ved at signere kasserapporten.
Sekretæren refererer bestyrelsesmøderne samt generalforsamlingen og sørger for, at de af bestyrelsen godkendte referater bliver sat i referatbogen.

 §6

Stk. 1

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for næste sæson.
Sæsonen løber fra 1/9 til 31/8.

Stk. 2

Kontingentrestance udover 3 mdr. kan medføre fortabelse af medlemsskab, og dette kan kun erhverves igen mod betaling af restancen.

 §7

Stk. 1

Foreningens repertoire vælges af medlemmerne udfra interesser og muligheder.
For hvert enkelt projekt skal der dog udarbejdes et budget og en tidsramme, som bestyrelsen skal godkende.

Stk. 2

Bestyrelsen nedsætter et biografudvalg, hvis medlemmer vælges blandt foreningens aktive medlemmer.
Dette udvalg fastsætter filmrepertoiret.

 §8

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling og kræver 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 §9

Stk. 1

Opløsning af foreningen kan finde sted, når den er vedtaget med 3/4 majoritet af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 30 dages mellemrum.

Stk. 2

Ved foreningens evt. opløsning skal det behørige flertal forestå alle dispositioner over foreningens afvikling.
Midlerne stilles til rådighed for anden amatørvirksomhed inden for Brønderslev Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen

Brønderslev, den 15. Marts 2016

Susanne Berthelsen, Formand
Tove Bjerre, Næstformand

Preben Møgelmose, Kasser
Jens Klemmensen, sekretær

Henrik Krone Nielsen